Yes
72% (34 votes)
No
28% (13 votes)
Total votes: 47